Velmi škodlivé pesticidy

Zahrádkáři, zemědělci, lesníci či vinaři se snaží ochránit rostliny a stromy proti hmyzu a chorobám a nevědomě si mohou poškodit zdraví.

Nebezpečné vlivy

Mnohé studie naznačují, že většina pesticidů toxicky působí na nervovou soustavu a může nevratně poškodit mozek. Další výzkumy z posledních let poukazují na vliv při vzniku nádorového onemocnění. Národní institut pro zdraví na Filipínách se zaměřil na řezače květin na tamních květinových plantážích a prokázal zvýšené riziko výskytu nemelanomových nádorů kůže, nádorů prostaty, močového měchýře a tzv. nonHodgkinových lymfomů. Naopak snížené riziko bylo prokázáno u nádorů plic. K obdobnému závěru dospěla i studie ve vinařských oblastech v Porýní. Stejně tak vědci z USA, Itálie, Švédska, Nového Zélandu a jiných zemí se ve svých studiích na rakovinotvorných účincích pesticidů víceméně shodují. Mezi následky nadměrného a nesprávného použití pesticidů patří úhyn včelstva, kontaminace povrchových vod, narušení ekosystému a kumulace v živých systémech.

K tomu, aby se projevil rakovinotvorný účinek pesticidů, je třeba jejich dlouhodobějšího působení. Naštěstí ne všechny pesticidy jsou pro člověka škodlivé. Jako prostředky¨na ochranu rostlin smějí být v České republice použity jen ty přípravky, které jsou uvedeny v Seznamu registrovaných prostředků na ochranu rostlin. Své zdraví však nejlépe ochráníme, pokud se budeme alespoň částečně chránit omezením jejich používání.


ARCHIV

Centra pomoci

Vyhledejte si centrum blízko vašeho bydliště.