Diagnóza zní rakovina vaječníků: Co teď?

Vyslechnout si diagnózu rakoviny je pochopitelně šokující. Každý v této situaci reaguje trochu jinak. Objevují se pocity strachu, paniky, naštvání, sebelítosti, snaha vše vytěsnit atd. Každopádně poté, co opadne prvotní šok, je dobré získat o své nemoci, možnostech léčby i dalších věcech okolo co nejvíce informací a na nové okolnosti se pokud možno alespoň z části (nejen) psychicky připravit.

Je zcela přirozené, že nově diagnostikované pacientky i jejich blízcí se zpočátku v celé situaci ztrácejí. V první chvíli, kdy jim lékař špatnou zprávu oznámí, je vůbec nenapadne se na řadu okolností zeptat. Navíc mnohé informace, které jim odborník sděluje, v důsledku šoku ani nevstřebají anebo jim nerozumí. Stejně tak se většina pacientů jen těžko vyzná v odborně psané lékařské zprávě.

Na jaké informace máte ze zákona nárok

Jak vyplývá ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, má pacient právo na informace o svém zdraví. Tyto informace by mu měl nejlépe sdělit právě ošetřující lékař, nemocný by se měl dozvědět mimo jiné toto:

  • Jaké onemocnění se jej přesně týká a v jakém je stadiu, jaká je jeho příčina (je-li známá) a jaký vývoj nemoci lze očekávat.
  • Jaké jsou možnosti léčby, jaké jsou jejich výhody a naopak nevýhody a jaký efekt léčby lze zhruba očekávat.
  • Jaký léčebný plán lékař navrhuje a jaká jsou rizika v případě, že jej pacient nebude dodržovat.
  • Jaká léčiva by měl užívat a z jakého důvodu, jaký bude výsledek léčby a jaká jsou případná omezení v životosprávě v souvislosti s terapií. Také jaké jsou možné nežádoucí účinky léčby, jak v těchto případech postupovat a na koho se obrátit.
  • O dalších alternativách léčby, které jsou podepřeny vědeckými důkazy včetně těch, které nejsou v České republice hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Dále informace, koho v případě takové léčby kontaktovat.
  • O případných změnách léčivých přípravků a odůvodnění těchto změn.
  • O klinických studiích, v nichž je v současnosti ověřována účinnost léčby daného onemocnění novými léky nebo metodami a do kterých by případně bylo možné pacienta zařadit.
  • O úhradě zdravotních služeb. 

Ptejte se, i opakovaně

Zákon také určuje, že tyto informace by měly být podávány individuálně (tedy nikoliv pouze formou formuláře), srozumitelně a v rozsahu, kterému bude pacient rozumět. Také stanovuje, že pacient může klást doplňující otázky. „Nenechte se odbýt, zapisujte si, co vás napadne, opakovaně žádejte svého lékaře o vysvětlení, i když se tváří, že nemá čas. Vyžádejte si druhý názor. Máte na to právo, jde o vás,“ zdůrazňuje prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., onkogynekolog a přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. 

Podle legislativní normy také máte právo rozhodnout, kterým osobám může lékař informace o vašem zdravotním stavu sdělovat, případně i komu nikoliv. Nic z toho se nevyžaduje, jestliže pacient nemůže vlivem svého zdravotního stavu projevit své přání a otálení s péčí by mohlo mít za následek ohrožení jeho života či vážné poškození zdraví.

Právo na druhý názor

Zákon o zdravotních službách také stanovuje právo pacienta vyžádat si tzv. second opinion, tedy druhý názor na léčbu, a to ať už jiného lékaře v rámci téhož zdravotnického zařízení, anebo z jiného pracoviště. Původní zdravotnické zařízení (lékař) je přitom povinno zajistit, aby pro účely této konzultace byly poskytnuty jiným odborníkům příslušné informace o zdravotním stavu pacienta. Tuto službu si zpravidla pacient musí zaplatit sám, protože není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Úřady, psychologická pomoc, útěcha?

Pacientky mívají také mnoho dalších dotazů, které zcela nesouvisejí se samotnou léčbou, ale spíše se týkají dalších aspektů jejich budoucího života. Například jestli zvládnou pracovat, co vše je potřeba řešit s úřady, zvlášť jestliže zaměstnání opustí. Řada pacientek také hledá psychickou útěchu a konzultaci, zda a jak sdělit informace o svém zdravotním stavu své rodině, přátelům, kolegům. Také velmi často ocení kontakt s jinými pacientkami, ať už anonymně prostřednictvím třeba internetových diskuzí, či bližší formou setkání.

Více se dočtete v části Nedejte se.

Článek připravila: Lenka Kadeřávková

Zdroje:
https://www.pruvodcepacienta.cz/download/co-delame/timeline/web_brozura_prava-pacientu_61.pdf
https://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-na-informace-o-zdravotnim-stavu-a-nakladani-s-nimi-104523.html
https://ocrahope.org/patients/

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři