Jak se léčí rakovina prsu

Možností léčby rakoviny prsu nabízí moderní medicína naštěstí celou řadu. S ohledem na vaši konkrétní diagnózu pro vás lékař vybere tu nejvhodnější, nebo spíše jejich kombinaci a podání v určitém pořadí, která účinnost jednotlivých metod ještě zvyšuje.

Metody léčby lze rozdělit na místní a celkové. Místní léčba, například operace nebo ozáření, je omezena na místo výskytu nádoru, tedy prs a okolní tkáně. Celková neboli systémová léčba, například chemoterapie, hormonální léčba či imunoterapie, působí na celý organismus.

Jednotlivé metody léčby získávají podle jejich vztahu k onemocnění přívlastky: Cílem tzv. neoadjuvantní léčby (například v podobě chemoterapie u tzv. lokálně pokročilého nádoru prsu) je zmenšení nádoru k usnadnění jeho operačního řešení. Tzv. adjuvantní (neboli zajišťovací) léčba se podává až po operaci a slouží ke zničení případných zbylých cirkulujících nádorových buněk, což vede ke zlepšení prognózy pacienta. U pokročilého onemocnění, které je již nevyléčitelné, se užívá tzv. paliativní léčba, jež může prodloužit život nemocného a zmírnit projevy onemocnění a tak zlepšit kvalitu jeho života. (O ní více v kapitole Po léčbě rakoviny prsu: Co dál?)

Jak lze rakovinu prsu léčit chirurgicky?

Chirurgickému zákroku se nevyhne většina žen s rakovinou prsu, přistupuje se k ní zpravidla tehdy, kdy nejsou prokázány vzdálené metastázy a nádor je možno operačně odstranit. Rozsah zákroku záleží na velikosti nálezu.

Někdy je odstraněn jen nádor s lemem zdravé tkáně, jedná se o tzv. lumpektomii, jindy se přistupuje k tzv. částečné (parciální) mastektomii, tedy k odstranění větší části prsu. Oba tyto výkony se řadí mezi tzv. prs zachovávající. Operace na prsu jsou často doprovázeny (v jednom operačním výkonu či zvlášť) i odstraněním mízních uzlin z podpaží postižených nádorovým onemocněním (k zjištění jejich postižení slouží biopsie). Nejradikálnějším chirurgickým zásahem na prsu je tzv. mastektomie, při níž je odstraněn celý prs. Operace prsu je vždy spojena i s odstraněním mízních uzlin z podpaží. Při podezření na jejich postižení nádorovým onemocněním (k zjištění slouží biopsie) se provádí tzv. exenterace axilly, u nemocných s negativním klinickým nálezem a ultrazvukem podpaží odstranění tzv. sentinelové uzliny. To je první mízní uzlina, do které doputuje zhoubný nádor, pokud se vydá lymfatickou cestou. Po prs zachovávající operaci obvykle následuje ozáření. Mnoho žen s odstupem času po mastektomii absolvuje rekonstrukci prsu.

K chirurgickému zákroku je ale možné přistoupit také u pokročilého nádoru prsu, v tomto případě slouží k zmenšení objemu nádoru nebo úlevě od obtíží s ním spojených.

Jak se rakovina prsu léčí ozařováním?

Cíl léčby, k níž se používají paprsky (tzv. ionizačního záření) s vysokým obsahem energie, odborně tzv. radioterapie, je zničit v místě ozáření nádorové buňky. Záření může na tělo působit zevně nebo vnitřně. Lze ozařovat z dálky nebo zblízka. V druhém případě se do prsu mohou aplikovat tenké trubičky se zářičem, které se vyjímají po několika dnech působení (brachyterapie). Při léčbě nádoru prsu se ale častěji používá zevní ozařování, jež se v mnohém podobá delšímu (několikaminutovému) opakovanému rentgenu. Všechny ženy, které absolvovaly prs zachovávající zákrok, by měly být poté adjuvantně ozářeny. Ozáření se ale užívá i neoadjuvantně. U žen po mastektomii se doporučuje v případě, že onemocnění zasáhlo i mízní uzliny nebo byl nádor větší než 5 cm. Ozařování slouží u pokročilého onemocnění také k léčbě metastáz, zejména kostních a mozkových.

Jak se rakovina prsu léčí pomocí chemoterapie?

chemoterapii se využívají látky, které se nazývají cytostatika, nejčastěji jejich kombinace. Zasahují do procesu množení nádorových buněk, čímž je ničí. Podávají se obvykle ambulantně nebo za hospitalizace v tzv. cyklech (opakované aplikaci v daném časovém rozestupu) ve formě nitrožilních infuzí. U rakoviny prsu se jedná o jednu z nejčastěji používaných metod léčby (o jejich nežádoucích účincích viz Jak se o sebe starat v průběhu léčby). Chemoterapie se používá adjuvantně, neoadjuvantně i u pokročilých nádorů prsu.

Jak se rakovina prsu léčí pomocí hormonální léčby?

Hormonální léčba je vhodná v těch případech, kdy nádor pro svůj růst potřebuje ženské pohlavní hormony. Takové nádorové buňky obsahují tzv. hormonální receptory, tedy jsou vybaveny místy, na která se hormon může vázat a podporovat jejich růst a dělení. Právě tohoto mechanismu se využívá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Týká se to asi 60 % všech karcinomů prsu.

Odlišná léčba je v tomto případě volena u žen, které ještě nedosáhly přechodu a ženské hormony jsou u nich produkovány zejména vaječníky, a žen po přechodu, u nichž se ženské hormony tvoří v tukové tkáni přeměnou mužského pohlavního hormonu testosteronu pomocí tzv. enzymu aromatázy. V prvním případě lze produkci hormonů utlumit odstraněním vaječníků (tzv. ovariální ablací) či jejich vyřazením z provozu injekčním podáváním látek tlumících jejich činnost. V druhém případě je možné podávat léky, tzv. inhibitory aromatázy, bránící proměně testosteronu na estrogen. V obou případech lze využít také léky, které se vážou na hormonální receptory, tzv. antiestrogeny, a znemožňují tak jejich vazbu na pohlavní hormony.

Jak se rakovina prsu léčí cíleně?

Jak již vyplývá z jejího názvu, tato moderní léčba cílí přímo na aktivní pochody v nádorových buňkách a svým působením je blokuje nebo přepíná.

První možností cílené léčby rakoviny prsu je použití protilátky proti receptoru HER2/neu, která se využívá u žen, na jejichž nádorových buňkách byla prokázána jeho zvýšená přítomnost. Tímto způsobem je totiž možné omezit u nich množení nádorových buněk.

Další cílená léčba dokáže ovlivnit novotvorbu cév v nádoru a tak omezit jeho růst.

Dále je možné léčbou zasáhnout do přenosu informací v nádorové buňce tím, že ovlivníme tzv. signální dráhy.

Existují i látky určené pro léčbu kostních metastáz nádoru prsu, které se zaměřují přímo či nepřímo na kožní buňky (osteoklasty).

Jak se rakovina prsu léčí pomocí imunoterapie?

Imunoterapie využívá vlastností našeho imunitního systému, který dokáže rozlišovat buňky, jež jsou normálně přítomny v těle, a ty, které jsou cizorodé a je třeba je zneškodnit. Tělo se s nádorovými buňkami nedokáže vyrovnat, protože předstírají, že jsou normálními buňkami těla. Využívají k tomu přepnutí tzv. checkpointu v podobě bílkoviny přítomné na svém povrchu. Imunoterapie blokuje tuto bílkovinu, čímž dochází k nastolení protinádorové imunity, a tělo se tak s nádorovými buňkami dokáže vypořádat jako s jinými cizorodými buňkami.

Článek připravila: Kristýna Poulová

Zdroje:
https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/onkologicke-diagnozy/nadory-prsu-c50/o-nadorech-prsu/
https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/treatment.htm
https://www.cancer.net/cancer-types/breast-cancer/types-treatment
https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/treatment.html

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři